Tiền có thể được chuyển đến sòng bạc cho bạn trong trường hợp bạn bị cấm xâm phạm không?